Ky projekt është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të Instrumentit të Asistencës së vendeve para-Aderimit (IPA II)
    Kjo platformë IT është prodhuar me ndihmën financiare të Programit Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-20